Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Budgetbeheer Nederland

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Budgetbeheer: het beheren van het inkomen van de rekeninghouder en het met machtiging ten name van de rekeninghouder verrichten van betalingen op naam en voor rekening van de rekeninghouder. De rekeninghouder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Budgetbeheerder: het lid van de representatieve organisatie dat zich bezig houdt met de uitvoering van het Budgetbeheer ten behoeve van de rekeninghouder.

Budgetplan: het in overleg met de rekeninghouder dan wel een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvinden en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan.

Inkomen: inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden.

Rekeninghouder: de natuurlijke persoon die op basis van de Gedragscode Budgetbeheer van de representatieve organisatie een rekening bij de budgetbeheerder aanhoudt. De Gedragscode wordt op verzoek aan de Rekeninghouder toegezonden.

Representatieve organisatie: Budgetbeheer Nederland

Overeenkomst: de overeenkomst tot budgetbeheer, waarin afspraken over de voorwaarden, de abonnementsvorm, abonnementsduur en tarieven per individuele Rekeninghouder zijn vastgelegd, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Budgetbeheer in combinatie met schuldregeling

 1. Indien de rekeninghouder met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn – indien aan de orde – naast de bepalingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden Budgetbeheer tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing.
 2. De budgetbeheerder en de schuldregelende instelling zullen de werkzaamheden in het kader van het Budgetbeheer en de schuldregeling onderling zo goed mogelijk afstemmen.

Budgetplan

 1. De budgetbeheerder stelt in samenspraak met de rekeninghouder dan wel de hulpverlener een budgetplan op.
 2. De inkomsten en uitgaven van de rekeninghouder vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.
 3. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de rekeninghouder met elkaar in evenwicht te zijn.
 4. In het budgetplan dient in ieder geval de betaling van de kosten van het Budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de budgetbeheerder hiervoor gereserveerd.
 5. In het kader van Budgetbeheer is geen roodstand mogelijk althans dit is niet toegestaan. Dit past immers niet bij een sluitend budget onder budgetbeheer
 6. Indien de budgetbeheerder en de rekeninghouder geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de budgetbeheerder de inhoud van het plan. Indien de rekeninghouder het hiermee niet eens is en partijen komen niet tot een oplossing, kan de overeenkomst worden beëindigd. Conform het bepaalde in de overeenkomst kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
 7. In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de budgetbeheerder en rekeninghouder schriftelijk worden overeengekomen, behouders in geval van dat wijzigingen die betrekking hebben op een periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

Verplichtingen budgetbeheerder

 1. De budgetbeheerder zal de rekeninghouder periodiek schriftelijk c.q. digitaal informeren over de voortgang van het Budgetbeheer.
 2. De budgetbeheerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening.
 3. De budgetbeheerder stuurt de rekeninghouder een machtiging om het inkomen van de rekeninghouder te ontvangen en op basis daarvan uitvoering aan het budgetplan te geven.

Verplichtingen rekeninghouder

 1. De rekeninghouder blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen en is gehouden alle voor het Budgetbeheer relevante informatie direct aan de budgetbeheerder te melden.

Persoonsgegevens

 1. De rekeninghouder stemt ermee in dat diens persoonsgegevens – en indien aan de orde: de persoonsgegevens van zijn minderjarige kinderen – door de budgetbeheerder worden opgeslagen en (slechts voor zover nodig in verband met het budgetbeheer, de bedrijfsvoering en/of wettelijke verplichtingen) worden verwerkt en verstrekt aan derden (zoals Belastingdienst, verzekeraars, uitkeringsinstellingen, etc.). Een opgave van deze derden met bijbehorende contactgegevens wordt op eerste verzoek verstrekt.
 2. Rekeninghouder kan de betreffende persoonsgegevens op verzoek inzien, laten wijzigen en/of verwijderen.
 3. De budgetbeheerder zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het gebruik daarvan of om te voldoen aan wettelijke vereisten.
 4. Rekeninghouder heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer de budgetbeheerder zich naar de mening van de rekeninghouder niet aan privacywetgeving houdt.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De budgetbeheerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de rekeninghouder door toedoen van de budgetbeheerder bij het uitvoeren van het Budgetbeheer en de bij haar in dienst zijnde medewerkers lijdt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de budgetbeheerder.
 2. De budgetbeheerder en/of de Representatieve organisatie is/zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.
 3. Wanneer in het kader van een door de budgetbeheerder of de Representatieve organisatie werkzaamheden zijn verricht, een aansprakelijkstelling volgt voor door hem of haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid van de rekeninghouder en/of de Representatieve organisatie beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten (beroeps- c.q. bedrijfs) aansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering ligt ter inzage op het kantoor van de budgetbeheerder.
 4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsverzekering(en) plaatsvind(t)(en), is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium in het kalenderjaar waarin de fout is begaan, of indien het door de budgetbeheerder en/of Representatieve organisatie in rekening gebrachte honorarium dit te boven gaat, tot een bedrag van ten hoogste € 2.500,00.
 5. Alle aanspraken van rekeninghouders en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de budgetbeheerder of diens Representatieve organisatie, binnen zes maanden nadat de rekeninghouder bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij/zij zijn/haar aanspraken baseert.
 6. De rekeninghouder vrijwaart de budgetbeheerder en de Representatieve organisatie voorts tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de dienstverlening van de rekeninghouder dan wel de Representatieve organisatie, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove nalatigheid van de budgetbeheerder dan wel de Representatieve organisatie.

Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s.
 2. Indien rekeninghouder in verzuim is, worden alle facturen van Budgetbeheer Nederland aan rekeninghouder, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar.
 3. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die Budgetbeheer Nederland maakt als gevolg van niet nakoming van rekeninghouder van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de rekeninghouder.
 4. Door de rekeninghouder gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering op alle kosten, vervolgens in mindering op alle verschenen rente en tenslotte in mindering op de opeisbare facturen, die het langst open staan.
 5. In geval van een overeenkomst voor meerdere personen is iedere rekeninghouder individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele factuurbedrag.
 6. Rekeninghouder geeft door ondertekening van het ‘automatisch incasso formulier’, onderdeel van de overeenkomst, aan Budgetbeheer Nederland het recht om binnen 5 dagen na facturatie het factuurbedrag af te schrijven van zijn / haar rekening.
 7. Indien sprake is van een betalingsachterstand, kan het volledig verschuldigde bedrag van de overeenkomst opgeëist worden. Deze overeenkomst kan in dat geval per direct worden ontbonden door de budgetbeheerder.
 8. Indien sprake is van een stornering van het verschuldigde bedrag, zal na de eerste stornering door Budgetbeheer Nederland een meerwerktarief in rekening gebracht worden vanwege extra werkzaamheden conform de opgave in de overeenkomst.
 9. Indien sprake is van een incassoblokkade op de rekening, is Budgetbeheer Nederland vanwege extra werkzaamheden gerechtigd een meerwerktarief in rekening te brengen aan de rekeninghouder conform de opgave in de overeenkomst.
 10. Indien Budgetbeheer Nederland genoodzaakt is een ingebrekestelling te versturen, kan Budgetbeheer Nederland als gevolg van extra werkzaamheden een meerwerktarief in rekening brengen conform de opgave in de overeenkomst.
 11. Indien Budgetbeheer Nederland genoodzaakt is een overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, is Budgetbeheer Nederland gerechtigd kosten in rekening te brengen conform de in de overeenkomst opgenomen tarieven.

Bijzondere bijstand

 1. U kunt voor onze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Per gemeente is het toewijzingsbeleid verschillend. Wij kunnen u dan ook geen garantie geven ten aanzien van een recht op vergoeding van onze kosten door uw gemeente.
 2. Indien de bijzondere bijstand wordt afgewezen, zullen de kosten uit eigen vermogen voldaan moeten worden.
 3. De aanvraag voor bijzondere bijstand dient door uzelf te worden ingediend bij uw gemeente. Wij raden u aan dit tijdig te doen, om te voorkomen dat u de kosten mogelijk onnodig zelf moet dragen.

Slotbepalingen

 1. De administratie van de budgetbeheerder strekt, onverminderd de bevoegdheid van de rekeninghouder tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de rekeninghouder in het kader van het Budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.
 2. De budgetbeheerder kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van uittreksels uit haar administratie.
 3. Indien sprake is van een discrepantie tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
 4. Indien en voor zover één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden gesteld, tast dit de werking van de overige bepalingen niet aan.
 5. Op de overeenkomst tot Budgetbeheer en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de rechter van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd om hiervan kennis te nemen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYREGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYREGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Copyright 2013-2021 PLANgroep Budgetbeheer - Alle Rechten Voorbehouden