Gedragscode

Hieronder ziet u de richtlijnen waar de Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder en budgetbeheerder van Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. en eventueel haar leden zich aan zal houden.

Algemene bepalingen
Deze gedragscode is bindend voor alle Bewindvoerder en/of Budgetbeheerders en budgetbeheerders van Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. en eventueel haar leden, waaronder ook de ondersteunende medewerkers (hierna verder te noemen als Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder). In gevallen waarin de code niet voorziet vindt hierover bespreking plaats bij de directie. De code is openbaar en door derden te raadplegen.

Verhouding tot de cliënt
De houding van de Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder tegenover zijn cliënt dient te zijn gebaseerd op eerbiediging van diens persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging, alsmede op de erkenning van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen. De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder heeft de plicht zijn cliënt zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van zaken, inhoud en resultaat van de op hem betrekking hebbende bewindvoering en klachtrecht.

Indien de Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder wordt opgeroepen als getuige zal hij zich van geval tot geval afvragen, of hij zich op grond van het voorgaande dient te beroepen op het in de Nederlandse Wetgeving neergelegde verschoningsrecht van getuigen.
De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust (door het geven van directieven) als onbewust (als rolmodel) grote invloed uit kan oefenen op zijn client en mogelijk ook op derden. Daarom is hij bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.

Hij informeert zijn client en/of andere betrokkenen (bijvoorbeeld de betalende instantie) desgevraagd zonder terughoudendheid, welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij bewindvoering. Hij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.

Verhouding tot anderen
De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder dient tot samenwerking met anderen bereid te zijn indien de vraagstelling dit noodzakelijk maakt en voor zover de beroepscode dit toelaat. Daarbij zal hij tegenover hen die uit hoofde van een ander beroep bemoeienis hebben met de cliënt begrip tonen voor de inbreng der gegevens van deze beroepsbeoefenaren.

De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder dient bereid te zijn technische inzichten en ervaring als Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder ten dienste te stellen van collega’s en eveneens zijn eigen opvattingen aan de hunne te toetsen.
De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van bewindvoering, onder meer door lezen van (vak)literatuur, het volgen van bij- en nascholingen, het bezoeken van symposia, het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, en/of het gebruik maken van mogelijkheden van intercollegiale toetsing.

Belangenverstrengeling
De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder kan geen zaak aannemen die over familie of personen met wie een vriendschapsbetrekking of anderszins persoonlijke betrekking bestaat.
De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder neemt van derden geen geld, geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van deze derde kan beïnvloeden.

De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de onder bewind gestelde.

Informatie
De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waaruit hij uit hoofde van zijn functie beschikt.
De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder houdt naar zijn cliënt geen informatie achter die de cliënt betreffen.
De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder verstrekt aan derden slechts die informatie die van belang is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Aannemen van geschenken
De Bewindvoerder en/of Budgetbeheerder neemt geen geschenken van zijn cliënten aan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY REGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY REGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Copyright 2013-2021 PLANgroep Budgetbeheer - Alle Rechten Voorbehouden